วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

เชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล 1

11:27-15:21 อับรามเข้าคานาอัน

ภาพที่ 1
Abraham and Lot Traveling
พระเจ้าทรงเรียกอับราม (11:27-12:9)

จากเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่นั้น พระเจ้าทรงเลือกคนหนึ่งที่จะให้เป็นต้นตระกูลชนชาติใหม่ เพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้ชนชาตินี้เป็นทางส่งพระพรมาสู่ชาวโลกทั่วไป (ดู 12:1-3) คนนั้นชื่ออับรามอยู่เมืองเออร์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินเคลเดียในเมโสโปเตเมีย เออร์มีรูปเคารพมากมายที่ญาติพี่น้องของอับรามกราบไหว้กันเป็นประจำ (ยชว. 24:2) แต่อับรามนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว เมื่อเทราห์บิดาของอับรามอพยพจากเออร์ไปยังเมืองฮาราน อับรามก็ไปด้วย พร้อมกับภรรยาชื่อซารายและบุตรของน้องชายชื่อโลท (11:27-32; กจ. 7:2-4)


หลังจากที่เทราห์สิ้นชีวิต พระเจ้าทรงเรียกอับรามให้อพยพต่อไปเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้ท่านปฏิบัติการใหญ่ตามโครงการของพระองค์ท่านจึงได้พานางซารายกับโลทมุ่งไปยังคานาอัน ท่านเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่า ท่านจะได้รับมรดกได้อาศัยอยู่ในที่ดีกว่าที่เก่าทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่าจะไปทางไหน ท่านเชื่ออีกว่าจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ ทั้ง ๆ ที่นางซารายเป็นหมัน (12:1-5; ฮบ. 11:8-12) แม้ชาวคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นก็ตาม อับรามก็ยังเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ และแสดงความเชื่อโดยสร้างแท่นบูชาที่เมืองเบธเอลถวายบูชาพระเจ้าต่อหน้าชาวคานาอัน (6-9)


ไปอียิปต์และกลับคานาอัน (12:10-13:18)

อับรามกับเมลคีเซเดค (14:1-24)

พระเจ้ากระทำพันธสัญญากับอับราม (15:1-21)


16:1-25:18 ทดลองความเชื่อเกี่ยวกับทายาท

                                     ภาพที่ 2    

Hagar and Ishmael
การกำเนิดของอิชมาเอล (16:1-16)

เป็นเวลาถึงสิบปีแล้ว อับรามและนางซารายก็ยังไม่มีบุตร ความเชื่อของท่านเริ่มจะรวนเร จึงคิดจะทำตามที่ประชาชนแถบนั้นทำกันเพื่อหญิงที่เป็นหมันจะได้มีบุตร คือเอาหญิงคนอื่นมาสมสู่เพื่อตั้งครรภ์ แต่บุตรที่เกิดมาจะเป็นของภรรยาที่เป็นหมัน อับรามจึงหาทางได้บุตรโดยคนใช้ของท่านชื่อฮาการ์ แต่นางซารายจะเป็นมารดาอย่างเป็นทางการหลังจากที่ฮาการ์ตั้งครรภ์ก็ดูหมิ่นนางซาราย นางซารายจึงถืออำนาจใช้สิทธิ์ข่มเหงฮาการ์ ทำให้ฮาการ์ต้องหนีเอาตัวรอดไป (16:1-6)


ฮาการ์มุ่งหน้าไปยังอียิปต์บ้านเกิดของนาง แต่พอถึงถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงปรากฏแก่นางโดยทางทูตของพระองค์ สั่งให้นางกลับไปอยู่ใต้บังคับของนางซารายและกล่าวว่า ฮาการ์จะคลอดบุตรชายและตั้งชื่อว่าอิชมาเอล ถึงแม้บุตรนี้ไม่ใช่บุตรที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราม แต่เขาจะเป็นนักสู้ที่กล้าหาญ และจะให้กำเนิดพงศ์พันธุ์ไม่น้อย (7-12; ดู 17:20; 21:13) ฮาการ์เกรงกลัวมาก คิดว่าได้พบพระเจ้าโดยตรง จึงเรียกพระนามพระองค์ตามประสบการณ์อันผิดธรรมดานั้น(13-16)

ในพระคำภีร์เดิมผู้ที่เรียกว่าทูตของพระเจ้า ดูเหมือนเป็นพระเจ้าเอง คล้ายกับว่าพระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ชั่วระยะหนึ่ง เพื่อสำแดงน้ำพระทัยพระองค์ (ดู 21:17-18; 22:15-17; อพย. 3:2-6)


สัญลักษณ์แห่งพันธสัญญา (17:1-27)

ผู้ส่งข่าวจากพระเจ้า (18:1-33)

โสโดมและโกโมราห์ถูกทำลาย (19:1-38)

อับราฮัมกับอาบีเมเลค (20:1-18)

อิสอัคเกิด อิชมาเอลถูกขับไล่ (21:1-21)

เมื่ออิสอัคเกิด อับราฮัมได้ทำพิธีสุหนัตตามพันธสัญญา เป็นการอุทิศบุตรรวมทั้งพงศ์พันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย ให้พวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าตามพันธสัญญา (21:1-7; ดู 17:9-14)

อิชมาเอลเยาะเย้ยยั่วเย้าครอบครัวที่พระเจ้าได้อวยพระพร นางซาราห์โกรธแค้นยิ่งนัก ไม่อยากเห็นหน้าอิชมาเอลและนางฮาการ์อีกต่อไป ตามธรรมเนียมสมัยนั้น เมื่อภรรยาไม่มีบุตร และสามีเอาทาสีมาเพื่อจะได้บุตร บุตรที่เกิดนั้นจะถือเป็นของภรรยาและมีสิทธิ์รับมรดกถ้าบุตรรักมารดาที่ให้กำเนิดและไม่พอใจที่มารดามีฐานะเป็นทาส เขามีสิทธิ์ที่จะพามารดาออกจากครอบครัวนั้นให้พ้นการเป็นทาส แต่ตัวเขาเองจะสละมรดกและออกจากครอบครัวไปพร้อมกับมารดา ในเรื่องฮาการ์กับบุตรนี้ สองคนยังไม่ทันตัดสินใจเลือกเอาอย่างใด นางซาราห์เป็นผู้ตัดสินใจให้เขาเสียก่อน ขับไล่เขาทั้งสองไปให้พ้นหน้านาง เพื่อบุตรของนางคืออิสอัคจะได้เป็นทายาทแต่เพียงผู้เดียว (8-21; ดู กท. 4:22-23,30)

อับราฮัมกับอาบีเมเลคทำสัญญาไมตรีกัน (21:22-34)

การถวายอิสอัค (22:1-19)

ในศาสนาต่าง ๆ ของแผ่นดินคานาอัน คนเคร่งศาสนามีการกระทำพิธีถวายบูชาบุตรหัวปีอยู่แล้ว แต่อับราฮัมคงตกใจเมื่อพระเจ้าบอกให้ถวายอิสอัค เป็นการทดสอบความเชื่อของท่าน เพราะถ้าท่านฆ่าบุตรคนเดียวของท่าน ก็ไม่มีทางที่พระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าท่านจะมีลูกหลานทวีจนเต็มแผ่นดินจะสำเร็จได้เลย ดูประหนึ่งว่าถ้าเชื่อและทำตามพระเจ้าในเรื่องนี้ โครงการของพระองค์จะล้มเหลวในที่สุด แต่ความเชื่อของอับราฮัมยังมั่นคง ท่านเชื่อว่าถ้าเชื่อฟังและถวายบุตรตามคำสั่งของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงบันดาลให้บุตรเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อโครงการของพระองค์ได้ดำเนินต่อไป (22:1-8 ดู ฮบ. 11:17-19)

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นความเชื่อมั่นของอับราฮัม ก็ทรงห้ามฆ่าบูชาบุตร และประทานแกะให้มาตายแทน สิ่งที่พระองค์ประสงค์ไม่ใช่ให้ถวายบุตรบนแท่น แต่ให้ถวายบุตรเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อพระองค์จะให้สำเร็จตามน้ำพระทัยทุกประการ ตามความหมายนี้อับราฮัมได้ถวายบุตรจริง ๆ (9-14; ดู ฮบ. 11:19; ยก. 2:21-24) พระเจ้าได้กล่าวพระสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่า อับราฮัมจะเป็นบิดาชนชาติใหญ่ พระองค์ทรงชี้แจงด้วยว่า พระพรอันมากล้นไหลหลั่งมาสู่คนที่ยึดมั่นและเชื่อฟังพระองค์ (15-19)

หน้า 31-41 คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ เล่ม 1 ปฐมกาล - เฉลยธรรมบัญญัติ. ชื่อผู้แต่ง : ดอน เฟล็มมิ่งเชื้อสายจากอับราฮัมถึงชาติอิสราเอล

                                                                         
อับราฮัม
                                      ____________________|____________________
                                      |                                                                               |
                                   อิสอัค                                                         อิชมาเอลและคนอื่น ๆ
                              ____|__________________________________
                              |                                                                            |
                      ยาโคบ (อิสราเอล)                                              เอซาว (เอโดม)
        ___________|___________________________________________
        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
     กาด            รูเบน             เลวี         อิสสาคาร์       โยเซฟ          ดาน
            อาเชอร์       สิเมโอน       ยูดาห์          เศบูลุน      เบนยามิน      นัฟทาลี


  แผนผังแสดงลำดับเวลา (โดยประมาณ)

ก่อน ค.ศ. เหตุการณ์                                                อายุคน                  ปฐก.

1925        อับราฮัมเข้าคานาอัน                               อับราฮัม 76           16:3, 16
1915        อิชมาเอลเกิด                                           อับราฮัม 86           16:16
1901        อิสอัคเกิด                                                 อับราฮัม 100         21:5
1841        ยาโคบเกิด                                                อิสอัค 60              25:26
1826        อับราฮัมสิ้นชีวิตอายุ 175                                                       25:7

1751        โยเซฟเกิด                                                ยาโคบ 90             41:46; 45:6; 47:9
1721        โยเซฟเป็นอุปราชของอียิปต์                    โยเซฟ 30             41:46
1721        อิสอัคสิ้นชีวิตอายุ 180                                                          35:28
1711        ครอบครัวยาโคบไปอยู่อียิปต์                   ยาโคบ 130           41:46; 46:6; 47:9
1694        ยาโคบสิ้นชีวิตอายุ 147                                                         47:28
1641        โยเซฟสิ้นชีวิตอายุ 110                                                         50:22

1280        อิสราเอลออกจากอียิปต์                          โมเสส 80              อพย. 12:41;
                                                                                                              กจ. 7:23, 30
หน้า 62 คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ เล่ม 1 ปฐมกาล - เฉลยธรรมบัญญัติ. ชื่อผู้แต่ง : ดอน เฟล็มมิ่ง

 
ดอน เฟล็มมิ่ง Don Fleming (christian writer)
                                                            update 29-09-2555 21:10

..wannaprasart blog
ข้อความ