วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 1 จุ๊...จุ๊...จุ๊

บ้านบางปลาม้า 1 จุ๊...จุ๊...จุ๊

ภาพที่ 1
สะพานไม้ บ้านบางปลาม้า 1 ตุลาคม 2555
เสร็จจากนา ฟ้าฝนพรำ ฉ่ำชื่นฝน
ข้าวยืนต้น ฝนฟ้าฉ่ำ น้ำท่วมข้าว
ข้าวออกรวง น้ำหลากมา ทุกคราคราว
ข้าวยอดยาว ทอดใยเยื่อ เหนือท้องน้ำ

ข้าวนาปี มีต้นยาว ยอดข้าวหยั่ง
ข้าวนาปลัง ซังข้าวสั้น พันธุ์ลือร่ำ
ข้าวนาโยน หว่านปักกล้า ข้าวนาดำ
บ้างก็โยน บ้างก็ย่ำ บ้างดำนา

บางปลาม้า มี ปลา ปู หมู เป็ด ไก่
ใช้ลันลอบ ดักปลาไหล ง่ายจริงหวา!
แต่ เดี๋ยว นี้ มี ปลา ไหล ใ น ส ภ า
ปลาลิ้นหมา ปลาปากห้อย ไม่ค่อยมี

ภาพที่ 2
ถ่ายภาพบนสะพานไม้ บ้านบางปลาม้า 1 ตุลาคม 2555

น้ำท่วมนา ปลาท่วมหนอง เต็มท้องทุ่ง 

แพ ผัก บุ้ง ดอก สาย บัว ทั่ว ทุก ที่
ดอก โสน เหลือง อร่าม งาม ทั้ง ปี
แต่ ยาม นี้ มี ขาย วาง ห้าง โล ตัส

น้ำท่วมบ้าน งานท่วมล้น คนท่วมโลก
น้ำท่วมโคก น้ำท่วมไข่ ใยอึดอัด
พระประสงค์ พระทรงสร้าง วางไว้ชัด
"โดยพระหัตถ์ ตรัสสิ่งนี้ ว่า ดี แล้ว"

น้ำท่วมน้อง กลางท้องน้ำ งดงามเหลือ
น้องโบกเรือ พี่พายรับ กลับถิ่นแถว
"โดยพระหัตถ์ ตรัสสิ่งนี้ ว่า ดี แล้ว"
น้องชอบแจว พี่ชอบจ้ำ  จุ๊...จุ๊...จุ๊

wannaprasart blog

6 ตุลาคม 2555


"โดยพระหัตถ์ ตรัสสิ่งนี้ ว่า ดี แล้ว"

ปฐมกาล 1
03 พระเจ้าตรัสว่า "จงเกิดความสว่าง" ความสว่างก็เกิดขึ้น
04 พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด

06 พระเจ้าตรัสว่า "จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำ แยกน้ำออกจากกัน"
07 พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น แล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้น ก็เป็นดังนั้น

09 พระเจ้าตรัสว่า "น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น" ก็เป็นดังนั้น
10 พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดิน และที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

31 พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก