วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ: Red's Chicago Red USA เครือข่ายฯ

จดหมายฉบับภาษาไทย (ฉบับแปล):
เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ: ชมรมผู้รักประชาธิปไตยมลรัฐอิลลินอยส์ Red USA เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย

เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ:

จดหมายฉบับภาษาไทย (ฉบับแปล):
จดหมายภาษาอังกฤษที่ยื่นกับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:

ชมรมผู้รักประชาธิปไตยมลรัฐอิลลินอยส์
Red USA
เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/7icxR4

เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ:โลกล้อมประเทศเรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ:เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ:

21 มีนาคม 2557


เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ:


เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตลอดเวลาในแต่ละวัน เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะคนส่วนน้อยไม่ยอมรับอำนาจที่ได้รับมอบมาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมไปถึงการไม่ยึดถือ - เชื่อ
ฟังหลักนิติธรรมและคำสั่งตามกฎหมาย นอกจากนั้นคนส่วนน้อยเหล่านี้ ยังพยายามใช้ทุกวิถีทาง เพื่อโค่นล้มรัฐบาล
ด้วยการใช้กำลังม็อบ และสร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธวิธีการเมืองบนท้องถนน

เนื่องจากทุกประเทศในโลก ล้วนไม่ยอมรับและรับรองสถานะของรัฐบาลที่มาจากการก่อการรัฐประหารโดยกองทัพ
กลุ่มอำมาตย์ผู้มีอำนาจเดิมเหล่านี้ จึงพยายามที่จะใช้อำนาจทางตุลาการเป็นเครื่องมือ และวิธีการแบบนี้ ได้เคยใช้กัน
มาก่อนแล้ว ในรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช และอดีตนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสด์ิ ซึ่ง
บุคคลทั้งสอง เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ

ขณะนี้ทั้งศาลและองค์กรอิสระอื่นๆ กำลังเพียรพยายาม ที่จะใช้วิธีการปลิ้นปล้อนโค่นล้มรัฐบาล ที่มาจากการ
เลือกตั้งเป็นครั้งที่สาม ด้วยการตัดสินว่า นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทำความผิดในเรื่องของการจำนำข้าว
กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา (แต่งตั้ง) จะทำการกล่าวหานายกรัฐมนตรี และผลของการลงคะแนนเสียงนั้น
เพื่อให้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฎิบัติงาน และลาออกจากตำแหน่งโดยทันที องค์กรอิสระและศาลยุติธรรมเหล่านี้ ได้
ร่วมมือกันเพื่อสร้างความแน่ใจว่า บุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมีความผิด และไม่สามารถบริหารประเทศ
อย่างถูกต้องตามตัวบทกฎหมายได้ ถึงแม้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาอย่างถูกต้องก็ตาม

โดยการใช้กลอุบายจากการตีความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 นั้น จะถูกตัดสินให้กลายเป็นโมฆะไป เนื่องจากไม่มีผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการ
เลือกตั้ง วุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเหล่านี้ จะอาศัยอำนาจตาม มาตรา 7 และ มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ทำการ
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี “คนนอก” เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

จากนั้นประเทศไทยก็จะมีนายกรัฐมนตรี และสมาชิกในคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนจากประชาชนผู้มีสิทธ์ิออก
เสียงเลือกตั้ง รัฐบาลชุดใหม่สามารถออกคำสั่ง หรือประกาศกฎอัยการศึก และมอบอำนาจให้กับทางกองทัพ เพื่อ
จัดการกับบุคคลต่างๆที่ไม่เห็นพ้อง หรือเห็นด้วยกับการเป็นตัวแทนในอำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายของพวกเขา

บุคลากรที่เป็นสมาชิกจากองค์กรอิสระเหล่านี้ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการสรรหาโดยพวกพ้องของตนเอง
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงทั่วประเทศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม พวกเขา
สามารถ บิดเบือนกฏหมายและรัฐธรรมนูญ เพื่อกระทำการล้มล้าง หรือถอดถอนบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง ด้วย
อคติและความลำเอียง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพวกตน
จดหมายฉบับภาษาไทย (ฉบับแปล):
เรียนท่านเอกอัครราชทูต ที่เคารพ: ชมรมผู้รักประชาธิปไตยมลรัฐอิลลินอยส์ Red USA เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย

เราจึงไคร่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของท่าน ให้ช่วยปฎิบัติดังนี้:

1. กรุณาอย่าให้การรับรองรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน พรรคการเมืองที่ชนะ
การเลือกตั้งมีสิทธ์ิอันถูกต้องตามกฎหมาย ในการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ;

2. หยุดให้การอุดหนุน หรือการช่วยเหลือในด้านการเงิน และการทหารกับรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนอันแท้จริงของ
ประชาชน, โดยประชาชน และเพื่อประชาชน;

3. ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการตัดสิน เรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเป็นจำนวนมากกว่า
20 ล้านคน ได้ใช้สิทธ์ิของตนเองในการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ประชาชนสัญชาติไทยเป็นจำนวน
มาก ได้ฟันฝ่าอุปสรรคจากกลุ่มอันธพาล และกลุ่มผู้คดโกง ซึ่งทำการขัดขวางห้ามมิให้พวกเขาทำการออกเสียง
ลงคะแนน

4. ให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและประเทศอื่นๆ ด้วยการขอร้องและปฎิบัติการด้วยมาตรการแทรก แท
รงทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ด้วยการคว่ำบาตร กับรัฐบาลจากการแต่งตั้งชุดใหม่ ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อย่าง
ถูกต้องตามกติกา

5. ยกเลิกวิซ่าทางการทูตเป็นการชั่วคราว กับบุคลากรของประเทศไทย ที่หัวหน้าฝ่ายรัฐบาลได้รับการสรรหามาจาก
องค์กรอิสระ, ศาลยุติธรรม หรือแม้แต่กลุ่มของอำมาตย์ชนชั้นสูง ไม่ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของท่านได้

กลุ่มประชาชนผู้รักประชาธิปไตยของเรา ใคร่ขอร้องรัฐบาลของท่าน ได้โปรดให้การสนับสนุนกระบวนการตาม
รูปแบบประชาธิปไตยไทย ทั้งนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งในประเทศเท่านั้น
ที่สมควรจะได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งจากการรัฐประหาร โดยฝ่ายกองทัพหรือ
โดยฝ่ายตุลาการ

เมื่อปราศจากการรับรองจากต่างประเทศแล้ว รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจะไม่สามารถปฎิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพในสังคมรูปแบบประชาธิปไตยได้ และพวกเขาจะเริ่มถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในชุมชนของโลก

เราจะมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านจะพิจารณาและให้การสนับสนุน ต่อคำร้องขอของพวกเรา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,


ชมรมผู้รักประชาธิปไตยมลรัฐอิลลินอยส์
Red USA
เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย


His/Her Excellency Ambassador
จดหมายภาษาอังกฤษที่ยื่นกับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:


Excellency:โลกล้อมประเทศโลกล้อมประเทศโลกล้อมประเทศ

March 21, 2014


His/Her Excellency Ambassador
Embassy of
Bangkok, Thailand


Excellency:


The present situation in Thailand is changing dramatically on a daily basis. This is
because the minority does not accept the mandate from the majority by abiding to and
obeying the rule of law. In an addition, the minority has tried every method to topple the
rightfully elected government by using mobs and continuing to stir up further violent via
street politics.

Since most countries do not accept and recognize governments that come from a military
coup d’état, these powerful elites are trying to use more deceptive methods via the
judiciary. These practices had been previously used during the administrations of Mr.
Samak Sudraravej and Mr. Somchai Wongsawat who became prime ministers through
nationwide elections.

The courts and some activist groups will try again to use devious means to topple the
elected government for a third time by convicting Prime Minister Yingluck Shinwatra
regarding the rice scheme. The appointed members of the Senate will impeach the Prime
Minister and the result will immediately remove her from office. These activist groups
and the courts will collaborate to ensure that all elected officials are found guilty and
made unable to legitimately govern the country and rightfully form a new government.

By using devious interpretations of the constitution, these groups will try to nullify the
general election that was held on February 2, 2014. Since there are no elected members
from the House of Representatives at present, the appointed senators will invoke Article
7 and Article 3 which they believe will allow the Senate to nominate a “neutral” prime
minister and submit the name to the King for approval, as they believe is stipulated in the
constitution.

Then Thailand will have a new prime minister and cabinet members that do not have any
representation from the nationwide electorate. This new government will issue orders or
declare martial law, giving power to the military to eradicate anyone who do not concur
or agree with their wrongful arrangement.


His/Her Excellency Ambassador
จดหมายภาษาอังกฤษที่ยื่นกับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในประเทศไทย:


Members of these activist groups do not come from elections, but from the selections of
their peers who do not have any involvement with the general population of the
electorate. However if this scenario becomes true, they will have toppled and removed
the rightful elected officials by using bias and prejudice, in an addition to distorting the
interpretations of the laws and constitutions for their own interests.

We would like assistance from your government to observe the following:

      1.  Do not recognize any new Thai government that does not come from
           representatives of the people, which is through the general election. The election
           winner’s party has the legitimate right to form the civilian government according
           to the constitution;

     2.   Stop any financial or military subsidies / aid to any government that is not a true
           representation of the people, by the people and for the people;

     3.  Issue a statement regarding the nullification of general election in which over 20
          million of the electorate had exercised their right to vote on February 2, 2014.
          Many Thai citizens had to overcome several obstructions from the thugs and
          shenanigans that sought to prevent them from casting their voting ballots;

     4.  Collaborate with the United Nations and other countries by requesting and
          implementing economic sanctions on and/or boycotting of any newly appointed
          government that does not rightfully come from the election process;

     5.  Temporarily revoke the diplomatic visas of any officials or persons who have
          been selected by activist groups, the courts, or even members of the elites who
          support any undemocratically appointed government, from visiting your country.

Our democratic groups would like to beg your government to firmly stand behind the
democratic process that only an elected government that comes from the electorate
through general elections should be recognized, not any government appointed through a
military or judicial coup.

Without the recognition, any government that comes to power through such a coup will
not be able to effectively function among democratic societies and it will become
isolated in the world community.

Your kindly consideration and support to our request will be very much appreciated.
Thank you.


Very Respectfully Yours,


 Union for Thai Democracy of Illinois
 Red USA
 Network of Social Activists for Democracy

กิจกรรมหนึ่งในโครงการโลกล้อมประเทศ
Posted by
Doungchampa Spencer
at 3/30/2557