วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

เพลงพรรคพลังสหกรณ์ COOPERATIVE POWER PARTY
เพลงพรรคพลังสหกรณ์

เพลงพรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
[pak pa lung sa ha korn]

สหกรณ์รวมพลังสร้างชาติ
นี่คือโอกาสของชาวสหกรณ์
นโยบายชี้ชัดที่แน่นอน
รวมพลังสหกรณ์ทั่วไทย

ยึดมั่นความรักคนในชาติ
ความสามารถกระบวนการของสหกรณ์
ตั้งเป็นพรรคมีรูปลักษณ์ที่แน่นอน
พรรคพลังสหกรณ์ก้าวไกล

ร่วมใจร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง
จุดพลังสร้างความหวังให้คนไทย
สานรอยร้าวสรรความรักผูกจิตใจ
มุ่งเน้นให้ชาวไทยพัฒนา

นโยบายสหกรณ์เป็นที่หนึ่ง
เป็นที่พึ่งของมวลชาวประชา
ช่วยประสานรอยร้าวพัฒนา
อุดมการณ์สร้างศรัทธามั่นใจ

[ดนตรี]

นโยบายการเมืองเป็นจุดหลัก
เป็นที่พึ่งพักรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
รักษาชาติศาสนาองค์ราชัน
ศรัทธามั่นด้วยประชาธิปไตย

นโบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจที่พอเพียง
ช่วยส่งเสริมสินค้าไทยส่งรายเรียง
แก้ปัญหาคู่เคียงประชาชน

นโยบายสังคมให้เป็นหนึ่ง
เป็นที่พึ่งของชุมชนมีความเข้มแข็ง
รู้คุณค่ารู้เวลาศรัทธาแรง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งคุณธรรม

นโยบายมุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเราจะช่วยกันปลูกฝัง
เยาวชนเติบโตมีพลัง
การเรียนรู้ที่ยังต้องก้าวไป

นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์
นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์
นี่คือ พรรคพลังสหกรณ์

พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
เพลงพรรคพลังสหกรณ์ COOPERATIVE POWER PARTY