วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร Yingluck Shinawatra

"การเลือกตั้งจะเป็นแสงสว่าง ที่เปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทย ตามครรลองประชาธิปไตย"

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
30 มกราคม 2557
ทุกคนมีศรีศักดิ์ รักศักดิ์ศรี
ความเคารพสิทธิ์เสรีทุกถ้วนถ้อย
เสมอกันสมานฉันสมานรอย
อย่างน้อยๆ มองเห็น ความเป็นมนุษย์

http://goo.gl/LHBz2Z
ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, Yingluck Shinawatra,

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1


สังคมไทย มีความกังวลว่า
วันเลือกตั้ง 2 กุมภา ที่มาถึง
สถานการณ์การเมืองถมึงตึง
นำมาซึ่งความวุ่นวายและรุนแรง

ยังมีคนอีกมากมีที่เห็นว่า
สิทธิ์พื้นฐานที่มาถูกกลั่นแกล้ง
วันเลือกตั้งหวังใช้สิทธิ์ไปแสดง
ความขัดแย้งจะยุติด้วยเสียงตน

ประชาธิปไตยไทย ในวันนี้
รัฐธรรมนูญมี เป็นเบื้องต้น
มีกษัตริย์เป็นประมุขของทุกคน
ทุกชั้นชนเท่าเทียมสิทธิ์เพียงเสียงเดียว

การเลือกตั้งครั้งนี้เช่น เห็นกระจ่าง
แสงสว่างเปิดทางเดินไม่โดดเดี่ยว
ความเห็นต่างแบบสันติทีเดียวเทียว
สะท้อนเสี้ยวทุกซีกฝ่ายเสียงใหญ่น้อย

ทุกคนมีศรีศักดิ์ รักศักดิ์ศรี
ความเคารพสิทธิ์เสรีทุกถ้วนถ้อย
เสมอกันสมานฉันสมานรอย
อย่างน้อยๆ มองเห็น ความเป็นมนุษย์

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 31 มกราคม '57
http://goo.gl/LHBz2Z

บทร้อยกรอง ตาม Status
Yingluck Shinawatra
http://goo.gl/KLx8E1

ประชาธิปไตย, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, Yingluck Shinawatra,

ประชาธิปไตย เวอร์ชั่น ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1

พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
Yingluck Shinawatra

พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

ขณะนี้ในสังคมไทยมีความกังวลว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายและรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีคนอีกจำนวนมากที่เห็นว่า การเลือกตั้งจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากที่สุดครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นแสงสว่างที่เปิดทา...ดูเพิ่มเติม

Yingluck Shinawatra