วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกรัฐสภา


รัฐสภาไทย Thai National Assembly
บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกรัฐสภา

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------------------------

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีให้ถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ออกจากตำแหน่ง

เรื่องด่วน
๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
- การรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๖ วรรคสอง)

http://goo.gl/iufNLC
บันทึก, การประชุม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘, ตึกรัฐสภาระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ (สมัย)
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------------------------

เรื่องด่วน
- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
- การลงมติถอดถอน หรือไม่ถอดถอน นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๗)

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ_24/2558บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกรัฐสภา
http://goo.gl/iufNLC


แผนผัง
เว็บไซต์วุฒิสภา

สภาปฏิรูปแห่งชาติ
National Reform Council

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ ::

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ (สมัย) วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘<img src='http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}'>