วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

ภาพที่ 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1
บ้านบางปลาม้า 5 นิราศสุพรรณ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ภาค 0 - 1

๑๐๑
๏ ถึงบาง นางแม่หม้ายไร้ผัว
เปลี่ยวเปล่า เศร้าหมองมัวหม่นไหม้
คราวใคร ใคร่ฝากตัวต่อม่าย หมายเอย
พร้อมจิต คิดจะได้ดับหม้าย กลายมี ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๒
๏ ตวันออ จรเข้ฟู่คู่เคียง
ยาวใหญ่ ไล่เรือเรียงเราะท้าย
เด็กตวาด ผาดแผดเสียงแซ่สุ่ม ขยุมเอย
มันบ่หยุด ผุดหว้ายวู่คว้าง ขวางเรือ ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ

http://goo.gl/hmfSBx
บ้านบางปลาม้า, นิราศสุพรรณ๑๐๓
๏ เดชะ พระพุทธิเจ้าเข้าฌาน
เคยชนะ พญามารแม่นแล้ว
รฦกถึง จึ่งบันดานดุจเช่น เห็นแฮ
จรเค่ เหห่างแคล้วคลาดคล้อย ถอยหนี ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๔
๏ ถึงช่อง คลองน้ำชื่อกฤษณา
เข้าตอกออก ดอกตำราว่าไว้
คิดสบ พบถ้ำมหาสนุกแน่ แม่เอย
นึกจะปลง คงได้กระดากเจ้า เฝ้าหวง ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๕
๏ บางเลน เป็นที่หลุ้มแหล่งปลา
แปลงปลัก คลักคงคาขุ่นข้น
ไทเจ๊ก เดอใหญ่พาพวกซ่อน ช้อนเอย
บุญส่ง จงหลีกพ้นทุกถั้ว ตัวปลา ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๖
๏ บางบัว บ้านชื่อพร้องสนองนำ
นึกเช่น เห็นบัวคำคู่พร้อง
เค่าเหนียว เกี่ยวมาทำแทนเค่า เจ้าเอย
คราวเคราะห์เพราะเกี่ยวข้องขัดค้างขวางเชิง ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๗
๏ ลมเรื่อย เฉื่อยชื่นใช้ใบดลา
ถึงย่าน บ้านดารารกเรื้อ
สองเรือน เพื่อนพูดจาเจ่านั่ง รวังเอย
คิดใคร่ ได้ชิดเชื้อช่วยเฝ้า เหย้าเรือน ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๘
๏ ใบร่ม ลมเรื่อยแหล้นลีลา
เหล่าหนุ่ม ชุ่มชื่นพาเพื่อนร้อง
อิเหนา เค่ามลกากลเม็ด มากแฮ
ฟังเสนาะ เพราะพร้องพรักพร้อม ซ้อมเสียง ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๐๙
๏ ถึงชีปขาว ย่านบ้านโบรำ
ชีไม่เห็น กาดำตื่นร้อง
เชาบ้าน ย่านนั้นทำแทงพวก ฉมวกแฮ
ซางแต่คำ พร่ำพร้องชื่อนี้ ชีปขาว ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
๑๑๐
๏ ขาวอื่น หมื่นสิ่งล้วนนวลขาว
แพรพ่า ฟ้าดินดาวดุจพร้อง
ขาวดู ครู่เดียวคราวหนึ่งเบื่อ เหลือแฮ
ขาวบ่เบื่อ เนื้อน้องน่วมนิ้ว ผิวขาว ฯ
สุนทรภู่
..
....
....
....
สุนทรเทพ
wannaprasart blog
02 พฤศจิกายน 2555
update -